Algemene voorwaarden CADIRI hondentraining

Artikel 1: begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. CADIRI Hondentraining: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan een persoon of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.
2. De cursist: de wederpartij van de CADIRI Hondentraining .
3. De overeenkomst: de overeenkomst waarbij CADIRI Hondentraining zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit.
4. De cursussen die CADIRI Hondentraining  aanbiedt gelden slechts op een bepaalde datum of een bepaalde periode.
5. de cursussen die CADIRI Hondentraining geeft zijn op maat gemaakte diensten.
6. Bij aanmelding van een van onze gemaakte diensten en ontvangen bevestiging door CADIRI Hondentraining is betalingsverplichting vereist en is bedenktijd niet van toepassing, dan wel ziet de cursist af van bedenktijd.

Artikel 2: Inschrijving cursus
1. De cursist meldt zich aan door het aanmelden via de website op het aanbod van CADIRI Hondentraining. Aanmelding verplicht tot betaling van de gehele cursus, zonder mogelijkheid tot restitutie van het cursusgeld.
2. Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de CADIRI Hondentraining heeft gevolgd, is de mondeling bevestiging van de ouder of voogd voldoende.
3. De cursist ontvangt na aanmelding bericht wanneer en of het gewenste aanbod beschikbaar is en of de cursist in aanmerking komt voor het betreffende aanbod.
4. De overeenkomst komt tot stand na aanmelding van de cursist dat deze gebruik maakt van het betreffende aanbod. Aanmelding verplicht tot het betalen van het cursusgeld.
5. De cursist ontvangt de benodigde gegevens z.s.m.
6. De cursist voldoet de cursusgelden binnen 3 dagen na aanmelding via de bank tenzij anders is overeengekomen.
7. In geval van niet tijdige betaling door de cursist kan CADIRI Hondentraining na herinnering en na het verstrijken van de in de herinnering gestelde termijn de overeenkomst ontbinden, waarbij de cursist NIET wordt bevrijd van zijn/haar betalingsverplichting
8. Alle kosten welke door CADIRI Hondentraining moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de cursist.

Artikel 3: in aanmerking komen voor een cursus
1. CADIRI Hondentraining geeft aan wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus uit het aanbod van CADIRI Hondentraining.
2. Indien een cursist minderjarig is,
a. komt de cursist niet in aanmerking voor een cursus indien de cursist onder de leeftijd van 16 jaar is, met uitzondering van een kinder- theoriecursus.
b. komt de cursist in aanmerking voor een cursus indien de leeftijd van de cursist ouder dan 16 jaar is. In overleg met de hondenschool dient tijdens alle of sommige lessen een volwassen begeleider – niet meer dan 2 verschillende personen – aanwezig te zijn.
3. Puppytraining:
a. De cursist komt eerst in aanmerking voor de puppytraining wanneer de hond waarmee deel wil worden genomen aan de cursus, tussen de leeftijd van 8 weken en 16 weken is.
4. Inenting
a. De cursist komt eerst in aanmerking voor een puppycursus of gehoorzaamheidscursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inenting.
b. Voor aanvang van de cursus kan de CADIRI Hondentraining vragen naar inenting en naar de leeftijd van de hond. Indien deze niet kan of kunnen worden getoond, kan  CADIRI Hondentraining besluiten de cursist inclusief hond uit te sluiten van verdere deelname aan de cursus.
5. Indien een hond waarmee een cursus of activiteit wordt gevolgd, loops wordt tijdens de cursus of activiteit, is het de hond wel toegestaan deel te nemen tijdens de loopse periode, met uitzondering van de “hoogtijdagen”. Er vindt geen restitutie van cursusgelden plaats voor de gemiste lessen.
7. Restitutie van gemiste lessen vindt evenmin plaats bij ziekte of vakantie van cursist dan wel bij ziekte van de hond.

Artikel 4: Annulering door CADIRI Hondentraining.
1.  Alleen in geval van overmacht kan een cursus binnen 2 dagen voor aanvang worden geannuleerd. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van CADIRI Hondentraining
1. CADIRI Hondentraining is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende oorzaken.
2. Alle aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot vergoeding van ten hoogste eenmaal de cursusgelden.
3. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van CADIRI Hondentraining op internet of andere publicaties binden CADIRI Hondentraining niet.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de cursist
1. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.
2. CADIRI Hondentraining adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) 1 hond onder de standaard WA-verzekering.
3. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de directie van CADIRI Hondentraining van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Artikel 7: geschillen
1. Op overeenkomsten gesloten met CADIRI Hondentraining is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.