Algemene Voorwaarden CADIRI Gastgezin / Hondenpension

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. EIGENAAR: De persoon die bij CADIRI de reservering voor het verblijf van een hond heeft gemaakt.

1.2. HOND: Het huisdier van de eigenaar, waarvoor de reservering wordt/is gemaakt.

1.3. OVEREENKOMST: het door de eigenaar online ingevulde ‘CADIRI gastgezin inschrijfformulier’.

1.4: RESERVERING: De afspraak tussen CADIRI en de eigenaar om de hond gedurende een vooraf overeengekomen periode te huisvesten en te verzorgen bij CADIRI voor het geldende tarief. Deze reservering is via mail overeengekomen en bevestigd door CADIRI.

1.7. VACCINATIES: De op het moment van de gereserveerde periode geldende vaccinatieverplichtingen, waaraan de eigenaar moet voldoen.

 ARTIKEL 2 – ALGEMEEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn op alle CADIRI gastgezin reserveringen en overeenkomsten van toepassing.

2.2 Bij reservering wordt door de eigenaar akkoord gegaan met deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Voor het eerste verblijf van de hond bij CADIRI worden de contactgegevens van de eigenaar en de diergegevens ingevuld op het ‘CADIRI gastgezin inschrijfformulier’ door de eigenaar.

ARTIKEL 3 – RESERVERING

Toelichting: Bij CADIRI is het mogelijk plaats(en) te reserveren in het gezin. Een gereserveerde plaatsing kan dus niet op het laatste moment alsnog door een andere hond benut worden.
Dit is de reden het verblijf in CADIRI in het geheel vooraf betaald dienen te worden, tenzij anders is afgesproken.

3.1 Na reservering door de eigenaar brengt CADIRI een reserveringssom in rekening voor verblijfskosten. Dit bedrag is minimaal 50% van de totale verblijfskosten. Tenzij anders is afgesproken.

3.2. Indien deze reserveringssom voor aanvang van de huisvesting van de hond niet is voldaan, mag de reservering door CADIRI geannuleerd worden.

3.3. De reserveringssom wordt verrekend met het totale bedrag dat de eigenaar aan CADIRI schuldig is.

ARTIKEL 4 – ANNULERING

4 Bij annuleren van een meerdaags verblijf, minder dan 1 week voor aanvang van het verblijf worden de kosten van het verblijf voor 50% in rekening gebracht.

ARTIKEL 5 – BETALING

5.1 Bij de verblijfskosten zijn niet inbegrepen de kosten van voeding.

5.2 Indien de hond voor het eerst bij CADIRI verblijft dient de betaling van alle verblijfsdagen, zoals overeengekomen per mail vooraf gedaan te worden.

– 5.2a Deze betaling kan vooraf via de bank gedaan worden waarbij het verschuldigde bedrag op de rekening van CADIRI dient te staan voor de eerste dag van het verblijf.

– 5.2b Indien via mail afgesproken kan deze betaling ook contant gedaan worden op het moment van brengen van de hond.

5.3 Bij het eventueel vervroegd afhalen van de hond is er geen restitutie van reeds gedane betaling mogelijk, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 6 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN CADIRI

6.1 CADIRI verplicht zich om op basis van de overeenkomst gedurende de afgesproken periode de overeengekomen diensten zo zorgvuldig en diervriendelijk mogelijk verlenen. Bij de huisvesting, voeding en verzorging van de hond zal CADIRI zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de eigenaar.

6.2 Indien de eigenaar van de hond zich niet op de afgesproken aanvangsdatum van het verblijf van de hond bij CADIRI meldt, mag CADIRI de overeenkomst als ontbonden beschouwen. In dat geval is de eigenaar aan CADIRI wel verplicht annuleringskosten te betalen conform artikel 4.

6.3 CADIRI is gerechtigd de toegang tot het gastgezin te weigeren voor de hond indien de eigenaar geen geldig vaccinatie bewijs kan overleggen bij aflevering van de hond. De vaccinaties dienen te voldoen aan door CADIRI gestelde voorwaarden zoals vermeld op de website van CADIRI en in deze Algemene Voorwaarden. Honden met besmettelijke ziekten en/of aandoeningen worden niet geaccepteerd.

6.4 Indien de eigenaar zonder voorafgaand overleg met CADIRI, de hond niet binnen 1 week na het einde van de reservering ophaalt, zal CADIRI de eigenaar per aangetekend schrijven sommeren de hond op te halen binnen 3 dagen. Indien de eigenaar niet aan deze sommatie voldoet, heeft CADIRI  het recht om de hond naar een asiel te brengen. De eigenaar blijft daarbij gehouden om de uiteindelijke verblijfskosten te voldoen, vermeerderd met gemaakte kosten om de eigenaar te verwittigen en eventuele asiel kosten.

6.5 Indien CADIRI aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de eigenaar lijdt als gevolg van niet-nakoming door CADIRI van haar verplichtingen uit de gezinovereenkomst, blijft de hoogte van de schadevergoeding ten allen tijde beperkt tot de overeengekomen verblijfkosten met een maximum van € 350,-

6.6 CADIRI is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van bezittingen als halsband- en lijn, manden, kussens, speeltjes etc.

ARTIKEL 7 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAAR

7.1 De eigenaar is verplicht bij aanvang van het verblijf van de hond alle gegevens en bescheiden aan CADIRI te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van de hond.

7.2 De eigenaar is verplicht vooraf aan te geven of de hond voldoet aan de gestelde voorwaarden ten aanzien van verblijf bij CADIRI, zoals vermeld op de website van CADIRI en in deze Algemene Voorwaarden.

7.3 De hond dient minimaal 2 weken voor het gezinverblijf te zijn ingeënt tegen hondenziekte Parvo, ziekte van Weil, besmettelijke leverziekten en kennelhoest.

7.4 De eigenaar is verplicht bij het voor de eerste keer brengen van de hond bij CADIRI een geldig vaccinatiebewijs te tonen.

7.5 De hond dient vrij te zijn van vlooien en wormen. Indien CADIRI bemerkt dat dit niet het geval is, zal de hond worden behandeld. De kosten van dierenarts, behandelingsmiddelen en te besteden tijd ten behoeve van de behandeling en reiskosten zijn voor rekening van de eigenaar.

7.6 De eigenaar is aansprakelijk jegens CADIRI voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie, gesteld in artikel 7.

7.7 De eigenaar is aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet vermelden van de juiste gegevens en documenten met betrekking tot de hond en voor schade die door de hond is veroorzaakt.

7.8 De eigenaar verplicht zich door middel van akkoord met de Algemene Voorwaarden tot het betalen van de kosten beschreven in artikel 7 aan CADIRI binnen een termijn van 1 week na de einddatum van het gezinverblijf.

ARTIKEL 8 – ZIEKTE OF OVERLIJDEN VAN DE HOND

8.1 De eigenaar machtigt CADIRI om in geval van ziekte van de hond (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens het verblijf van de hond, op kosten van de eigenaar, een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die op advies van de dierenarts nodig zijn.
8.2 CADIRI zal zich in dat geval inspannen om de eigenaar, of door de eigenaar aangewezen contactpersoon, daarvan op de hoogte te stellen. Wanneer de hiermee verbonden contacten niet vlot tot stand kunnen komen en als gevolg daarvan een eventuele vertraging optreedt in de behandeling van de hond, kan CADIRI dit niet worden toegerekend.
8.3 De kosten van deze behandeling komen geheel voor rekening van de eigenaar.
8.4 Indien de hond tijdens het verblijf bij CADIRI onverhoopt komt te overlijden, komen alle kosten, verband houdende met het overlijden van de hond, voor rekening van de eigenaar van de hond.
8.5 CADIRI zal zich in dat geval inspannen om de eigenaar of diens contactpersoon daarvan op de hoogte te stellen.
8.6 De eigenaar verplicht zich door middel van akkoord met de Algemene Voorwaarden tot het betalen van de kosten beschreven in artikel 8 aan CADIRI binnen een termijn van 1 week na de einddatum van het gezinverblijf.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Een tekortkoming in uitvoering van deze overeenkomst kan CADIRI niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij CADIRI en/of bij personen en/of diensten en/of instellingen, waarvan CADIRI gebruik wenst te maken bij de nakoming van deze overeenkomst.
9.2 CADIRI zal zich in dat geval inspannen om de eigenaar daarvan op de hoogte te stellen.
9.3 CADIRI is niet aansprakelijk voor, door de eigenaar of derden, geleden directe of indirecte schade, die verband houdt met een tekortkoming door CADIRI en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de uitvoering van deze overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend CADIRI. CADIRI is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van deze overeenkomst.
9.4 De eigenaar vrijwaart CADIRI voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep van vrijwaring door CADIRI.

ARTIKEL 10 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

10.1 In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied CADIRI is gevestigd, tenzij de eigenaar binnen één maand nadat CADIRI aan de eigenaar heeft meegedeeld het geschil voor te zullen leggen aan deze rechter, de eigenaar alsnog kiest voor behandeling van het geschil door een andere volgens de wet bevoegde rechter. Mits CADIRI het eens is met deze keuze.
10.2 Op de gezinovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
10.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.